Friluftsbad - regler, definition, bygglov

Ett friluftsbad är trevligt att ha i anslutning till sitt hus eller sin sommarstuga. Vi benar ut de definitioner och regler som finns kring friluftsbad. Bra kunskap om du funderar på att anlägga ett friluftsbad i din närhet eller om du vet att ett planeras i närheten av där du bor.

Detta är ett friluftsbad

Friluftsbad finns inte som begrepp i plan- och byggnadslagstiftningen och är inte definierat av Terminologicentrum. Dock är de flesta bekanta med friluftsbad, nästan alla svenskar har besökt ett. Ett friluftsbad är en offentlig badplats utomhus. Ibland ligger den vid en strandkant och ibland vid en klippa eller ett berg. Friluftsbad kan till och med ligga mitt inne i stan. På ett friluftsbad kan det finnas bryggor och hopptorn. Där kan även finnas kiosk och omklädningsrum. Vissa friluftsbad är mycket avancerade och har pool, fritidsanläggningar, lekplatser, bastu och andra faciliteter i anslutning.

Anlägga ett friluftsbad

För att bygga, väsentligt ändra eller flytta ett friluftsbad behövs bygglov. Kommunen kan dock besluta att vissa områden är undantagna från krav på bygglov även om detta är högst ovanligt nära sjöar och hav.

En av anledningarna till att friluftsbad behöver bygglov är att de ofta tar mycket plats och därför påverkar miljön runt även om det nödvändigtvis inte byggs på hela den platsen. När man bedömer om ett friluftsbad skall få anläggas så tittar man på sådant som storlek, om det behöver utföras markarbeten, om det skall byggas bryggor och liknande, hur miljön runt friluftsbadet kommer påverkas samt vad allmänheten tycker.

Om man vill uppföra byggnader eller göra andra ändringar i området som är i anslutning till friluftsbadet behöver man även ansöka om lov för dessa. Exempelvis om man vill bygga en väg, parkeringsplats eller ett större soldäck så skall man ansöka om bygglov först.

Vill man anlägga ett friluftsbad skall man vara påläst och undersöka marken noggrant innan så att man inte stör naturlivet. Anlita en arkitekt eller annan sakkunnig som kan hjälpa dig med ritningarna. Det är också bra att ha allmänheten och de som bor runt på sin sida.

Skäl till avslag på ansökan om att anlägga ett friluftsbad?

Det kan finnas en rad anledningar till att en bygglovsansökan nekas när det kommer till friluftsbad. Många gånger handlar det om att en sådan badplats stör omgivningen för mycket. Omgivningen kan både handla om boende men också om naturen i de fall som ett friluftsbad skulle kunna rubba vårt känsliga ekosystem och störa lek- eller häckningsplatser.

Bada vid strandtomt

Man får inte anlägga friluftsbad på privatpersoners strandtomter men allemansrätten tillåter människor att bada på privatägd mark så länge som det inte stör de som bor där. Om huset ligger så pass nära stranden att man kan se det är det inte lämpligt att bada där men om huset ligger så att det inte går att se är det okej. Man kan även förtöja sin båt tillfälligt vid den här typen av strand eller badplats. Vill man ha sin båt där en längre tid bör man fråga markägaren om lov.

Regler vid strandskydd

Om man själv förfogar över en strandtomt får man självklart bada där, dock är det inte alltid så att man får bygga bryggor och stegar hur man vill. Oftast är det förbjudet då kusten och alla stränder i Sverige omfattas av strandskyddet. Strandskyddet finns för att allmänheten skall få tillgång till stränder men också för att skydda djur och natur. Om man vill bygga en brygga eller liknande i anslutning till sin tomt kan man ansöka om dispens från kommunen. Kommunen kan också upphäva strandskyddet om de antar en ny detaljplan. Ett strandskydd kan också upphävas om det anses onödigt.

Strandskyddet gäller 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen kan i vissa fall utöka strandskyddet så att det sträcker sig 300 meter upp på land och 300 meter ut i vattnet.

Bred kompetens inom byggbranschen
20 Apr 2022