Bygglov för tillbyggnad

Om en fastighetsägare vill göra en tillbyggnad som ökar fastighetens yta med mer än 15 kvm, behövs bygglov från Stadsbyggnadskontoret. Detta gäller både om byggnaden används som bostäder eller kommersiella lokaler, till exempel kontor eller restauranger.

”Om du anlitat oss på totalentreprenad för tillbyggnaden tar vi hand om bygglovsansökan”

För att få bygglov krävs att du noggrant har planerat tillbyggnaden och fyllt i bygglovsansökan på ett korrekt sätt, samt bifogat alla erforderliga handlingar. Om du anlitat oss på totalentreprenad för tillbyggnaden tar vi hand om bygglovsansökan och kontakten med berörda myndigheter, men är du ansvarig för projekteringen så är det du som ska fylla i och skicka in ansökan. Du kan också ta hjälp av arkitekten som ritat tillbyggnaden.

Om inte all information finns med i bygglovsansökan så kommer den inte att behandlas. Se därför till att det blir rätt från början. I Stockholms kommun är väntetiden för att få sin ansökan behandlad dessutom lång, så en felaktigt ifylld ansökan kan bli ödesdiger.

ritning och bygglov för ansökan om tillbyggnad

Krav på bygglovsansökan

För det första måste alla punkter i ansökan var ifyllda, vilken åtgärd ansökan avser (exempelvis på- eller tillbyggnad), vem som är byggherre, samt fakturerings- och kontaktuppgifter. Vidare måste en kontrollansvarig utses och dennes uppgifter bifogas. En kontrollansvarig är en oberoende, certifierad yrkesman som har till uppgift att hjälpa byggherren att se till att bygget uppfyller kvalitets- och miljömålen. Den kontrollansvarige upprättar en kontrollplan som ska följas under byggprocessen. Denna kontrollplan måste också följa med bygglovsansökan.

Du ska också göra en egen beskrivning av projektet, vad som ska byggas och i vilket syfte. Här läggs stor vikt vid att tillbyggnaden görs med hänsyn till byggnaden och omgivningen och inte strider mot kulturhistoriska och estetiska värden i området. Det är viktigt att tillbyggnaden följer detaljplanen för området samt har en passande färg, form och materialverkan.

Bifogade handlingar

Det är viktigt att du bifogar alla erforderliga handlingar till ansökan. Här är några exempel på handlingar som måste bifogas, men vill du veta exakt vad som behövs bör du ringa stadsbyggnadskontoret eller rådfråga den kontrollansvarige. Varje handling måste upprättas i två exemplar.

Situationsplan

Situationsplanen visar tillbyggnadens utseende och läge i ett kartperspektiv. Du kan använda en vanlig karta och rita dit tillbyggnaden i rätt skala.

Fasadritning

Här visar du hur tillbyggnaden kommer att se ut från sidan ur olika vinklar. Använd arkitektens ritningar. Även materialval och färger ska tydligt framgå av ritningen.

Planritning

Planritningen visar hur tillbyggnaden kommer att se ut inuti. Även inventarier och fast möblemang måste finnas med, i rätt skala dessutom.

Kontrollplan

Den kontrollansvarige bifogar en preliminär kontrollplan för projektet. Den slutgiltiga kontrollplanen fastställs efter at bygglovet beviljats och ett första samarbetsmöte hållits med byggnadsnämnden.

Hjälp med tillbyggnad

Vill du ha hjälp med din tillbyggnad kan du kontakta oss. Vi erbjuder totalentreprenad på alla former av tillbyggnader och har stor vana av att bygga till och anpassa lokaler för kommersiella verksamheter som kontor, butik- och restaurangverksamhet. Vi kan regelverket och arbetar alltid i enlighet med gällande miljö- och kvalitetsmål. Vi hjälper dig med tillbyggnaden, från planeringsstadiet med ritningar och bygglov, till färdigt resultat, och garanterar dig en transparent och smidig process från början till slut.

Bred kompetens inom byggbranschen
31 May 2023