Byggbranschens certifiering BF9K | Så fungerar den

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareförening, och det har numera certifierade företag knutna till sig över hela landet. Med hjälp av BF9K kan ett företag smidigt och enkelt anpassa sina rutiner och sitt arbetssätt för att på ett bra sätt möta de krav som finns från samhället i till exempel Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, Miljöbalken och andra regelverk.

”Certifieringen föregås av ungefär ett halvårs arbete med att tillsammans med en handledare anpassa företagets rutiner och arbetssätt till BF9K. Grundtanken är att få reglerna i systemet att passa in i det egna företagets förutsättningar och verklighet”

BF9K vilar på de tre pelarna Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. När ett företag anpassat sina rutiner och arbetssystem efter anvisningarna inom dessa områden kan de bli certifierade enligt BF9K. Certifieringen sker via en extern certifieringsfirma, Det Norske Veritas, som är en av de största klassningsföretagen i världen. Certifieringen föregås av ungefär ett halvårs arbete med att tillsammans med en handledare anpassa företagets rutiner och arbetssätt till BF9K. Grundtanken är att få reglerna i systemet att passa in i det egna företagets förutsättningar och verklighet. Därför kan BF9K appliceras både på små, medelstora och stora företag inom byggbranschen.

Att bli certifierad enligt BF9K

Ett företag som vill bli certifierat måste tillsammans med en extern handledare först arbeta med att anpassa sitt eget system till BF9K. Det är en relativt lång men väldigt konstruktiv och rolig process som verkligen får en att tänka över hur man planerar och lägger upp byggprojekt. Det här arbetet tar ungefär ett halvår och efter det är företaget förhoppningsvis redo för en certifiering. Representanter för Det Norske Veritas besöker då företaget och granskar rutiner och gör en allmän bedömning av företaget. Om man klarar denna så kallade revision blir man certifierad. Certifikatet är dock inte permanent utan man måste genomgå en ny revision en gång om året för att få fortsätta kalla sig certifierad. Det gör att du som kund vet att rutiner och kunskaper hålls ständigt uppdaterade och aktuella.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

De specifika reglerna i BF9K skiftar mellan typ av projekt men grundar sig alltid i Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Arbetsmiljöbalken eller något annat av de regelverk som ska efterföljas. Det gör att vi som företag redan på planeringsstadiet vet vad vi måste gå igenom innan vi börjar jobba och hur vi ska lägga upp jobbet.

Det kan till exempel handla om värmeisoleringen i ett hus, valet av byggmaterial eller vilken typ av farligt avfall som kan bli produkten av projektet och hur det bäst ska tas om hand. Det kan också handla om hur, var och vem som ska gå skyddsronder på arbetsplatsen och hur dessa sedan ska rapporteras. BF9K ställer också krav på att alla som jobbar på ett projekt ska ha rätt behörighet och utbildning, till exempel maskinförare eller den som jobbar med heta arbeten.

Välj en byggfirma med certifiering enligt BF9K

Om du anlitar en byggfirma med certifiering enligt BF9K kan du vara säker på att företaget efterlever de krav som samhället ställer på byggbranschen vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Arbetet kommer att dokumenteras väl och vi som entreprenörer kommer att genomföra regelbundna egenkontroller för att säkerställa att allt sker enligt regelboken.

För oss som företag underlättar det också att vara anslutna till BF9K. Det ger oss en trygghet i vårt arbetssätt och det blir lättare att tillmötesgå de krav som våra kunder ställer på oss. Vi märker också att det är lättare att vinna upphandlingar och att certifiering verkligen gör oss attraktivare i kundernas ögon. Det blir också lättare att behålla ett enhetligt arbetssätt och att introducera nya medarbetare.

Bred kompetens inom byggbranschen
2 Feb 2021