Fortsatt stort behov av nya äldreboenden

Det har under flera år rått platsbrist på äldreboenden i hela landet. Anledningen är enkel: vi blir fler och fler äldre i samhället. Platsbristen finns i hela landet, men märks kanske mest i storstäderna. Och värre ska det bli: De närmaste sju åren, fram till 2026, kommer antalet personer över åttio år att öka med 200 000 personer. Det innebär ett behov av 32 000 nya platser på äldreboendena, eller omräknat, 700 nya äldreboenden. De anslag som finns i nuvarande budget för att utöka äldrevården kommer inte att räcka till, enligt företrädare på SKL, Sveriges kommuner och Landsting.

”De bostäder som byggs nu är generellt också bättre anpassade ur tillgänglighetssynpunkt, vilket säkert kan bidra till att fler äldre kan bo kvar i sina lägenheter längre i framtiden”

Vi i byggbranschen står så klart redo att anta utmaningen, om uppdragen kommer. Men samtidigt som det råder brist på boendeplatser för äldre råder det ju, inte minst här i Stockholm, en stor bostadsbrist generellt. Det vi nu upplever i byggväg i Stockholm med omnejd, med en sådan utbredd projektering och planering, var det länge sedan vi såg. De bostäder som byggs nu är generellt också bättre anpassade ur tillgänglighetssynpunkt, vilket säkert kan bidra till att fler äldre kan bo kvar i sina lägenheter längre i framtiden.

Svårt att finansiera en utbyggnad av äldrevården?

Men just nu behövs det alltså, utöver alla de nya bostäder som behövs för att bygga bort bostadsbristen, även byggas hundratals nya äldreboenden. Detta innebär säkert en svår utmaning för politikerna, särskilt som folk i arbetsför ålder börjat anpassa sig till ett liv med lägre skatter. Självklart skulle man ju kunna ta i med hårdhandskarna och säga att nu måste vi göra det här, för allas vår skull, men det kan hända att det saknas politiskt mod. Pensionärerna har ju i alla tider varit en bortglömd grupp vars behov vi andra har ganska lätt att bortse från. Ironiskt, kan tyckas, i och med att vi alla kommer att bli gamla.

Platsbristen kommer att bli större

Problemen kommer också att bli värre innan det blir bättre. Som det ser ut idag kommer vi inte att ha hunnit bygga 700 nya äldreboenden fram till 2026. Detta innebär att för den stora gruppen fyrtiotalister kommer det att bli en kamp om de platser som finns. Säkert kommer vi att få se fler privata aktörer som går in för att ta hand om de som kan betala för sig, vilket gör att äldreboende i större utsträckning kommer att bli en klassfråga. En vanlig Svensson som inte längre kan bo kvar hemma får redan i dag, trots ett positivt biståndsbeslut, ofta vänta i flera månader på att få en plats på ett äldreboende. Under tiden får hemtjänstpersonal, vänner och släktingar rycka in.

För allas bästa, satsa på fler äldreboenden

I långt över hundra kommuner runt om i Sverige råder i dag brist på äldreboenden. Det krävs ett raskt agerande från de politiker som i dag har makten för att vi i framtiden ska kunna hålla problemen på den nivå de är idag, och för att lösa dem krävs en ordentlig reform, där vi bestämmer att också våra äldres välfärd är viktig och värd att satsas på. Det skulle vara ett beslut vi alla tjänar på i längden.

Bred kompetens inom byggbranschen
29 Apr 2019