Vad är en MKB (miljökonsekvensbeskrivning)?

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs för att man ska kunna få en helhetssyn på den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I Sverige är det lagstadgat att det ska uppföras en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Detta regleras i Miljöbalken och kompletteras i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.

I detta fall kommer vi att tala om Miljökonsekvensbeskrivningar ur kommuners synvinkel. En MKB ska redovisa kommunens bedömning av den miljöpåverkan en specifik plan kan leda till ur miljösynpunkt. Miljöbalken reglerar vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla.

När en översiktsplan ska tas fram ska kommunen ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen.

Obligatoriska faktorer i en MKB

Det finns preciserade krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Men det är också tydligt att innehållet ska anpassas till det som är rimligt.

Här är de detaljer som alltid är obligatoriska i en strategisk miljöbedömning:

 • En sammanfattning av planens innehåll, huvudsakliga syfte och dess förhållande till andra planer.
 • En bedömning av rimliga alternativ till planen. Här ska hänsyn tas till planens syfte och geografiska räckvidd.
 • Uppgifter om miljöförhållande ur olika aspekter.
 • Hur miljöns sannolika utveckling skulle bli om planen inte genomförs samt miljöförhållanden i de områden som kan antas påverkas betydligt.
 • Befintliga miljöproblem som är relevanta för den aktuella planen.
 • En identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som ett plangenomförande kan antas genomföra.
 • Uppgifter om åtgärder som kan förebygga och motverka betydande miljöeffekter.
 • En sammanfattning av de åtgärder som har gjorts, en redogörelse för de uppföljningsplaner som finns samt en icke-teknisk sammanfattning av punkterna ovan.

När finns det krav på en miljökonsekvensbeskrivning?

En MKB ska i de flesta fall ingå när man söker tillstånd för följande typer av projekt:

 • Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Vattenverksamhet.
 • Jordbruk och annan verksamhet.
 • När verksamheter och åtgärder riskerar att skada områden som är skyddade enligt regeringsbeslut.

Miljöfaran ska inte vara av tillfällig art

Vad räknas då som miljöfarlig verksamhet? Enligt miljöbalken handlar det om i princip all verksamhet som medför olägenhet eller risk för skador på hälsa eller miljö. Dessa skador ska dock inte vara av tillfällig art. För att kunna bedöma risken för miljöfarlighet finns specifika gränsvärden för kända föroreningar och emissioner.

Exempel på verksamheter där en miljökonsekvensbeskrivning ofta är nödvändiga är infrastrukturprojekt, som exempelvis anläggning av vägar och järnvägar. Både byggandet, förvaltningen och användningen av projektet utvärderas i en MKB.

Aspekter på en plan som tas upp är bland annat materialanvändning och avfallshantering, användning av farliga ämnen, transporter av jord och mineraliska massor, energianvändning samt återvinning och uppgradering av befintliga material.

Bred kompetens inom byggbranschen
2 Sep 2021