Vad är inmätning och hur går det till?

När man gör en inmätning så börjar man från punkter där man har kända koordinater och sedan mäter man in detaljer. Allt dokumenteras genom kartor eller ritningar. Man kan göra mätningarna med en rover, vilket är en GPS-station, eller med en totalstation. Totalstationer är en kombination av tre sorters olika apparater.

 • Teodolit, som mäter vinklar. Detta är ett gammalt verktyg som inte används för sig längre utan endast som en del av totalstationer.

 • EDM (Electronic Distance Meter), elektrooptisk längdmätning som mäter med ljus där man använder spegelprisma.

 • Dator

Att mäta rätt är inte bara viktigt för byggnadstillståndet och för att bygget skall flyta på utan problem utan det spelar även roll när huset står klart. Har man korrekta ritningar där man ser var ledningar och rör går så kan man lättare felsöka och reparera ifall något går sönder.

Med en inmätning kan man ibland även se hur jorden och marken kommer röra sig under tid och på så sätt undvika att bygga på platser som är mindre lämpliga. Detta är absolut inget som vem som helst kan göra. För att tyda den informationen som man får från instrumenten krävs en gedigen utbildning och bra erfarenhet.

Utsättning, utstakning och lägeskontroll

När man skall bygga hus så stöter man på en rad begrepp som kan vara svåra för en lekman att förstå. Förutom inmätning tänkte vi även förklara några liknande termer och vad de betyder. Ofta går dessa tjänster att beställa i och med det att man ansöker om byggnadslov.

 • Utsättning

  Om det skall byggas någonstans där det finns ledningar så behöver det ibland komma en person från ledningsägarna och märka ut exakt vart de ledningarna finns. Det är ledningsägarna som tar beslut om om det skall ske en utsättning eller om byggherren istället får ritningar där ledningarna finns utmärkta.

 • Utstakning

  Vid tillbyggnad, nybyggnad eller ombyggnad så behöver läget där det skall byggas märkas ut. Ibland gör man även vertikala märkningar, till exempel för att visa hur högt ett tak kommer bli. Utstakning sker efter att byggnadsnämnden lämnat ett startbesked.

 • Lägeskontroll

  En lägeskontroll görs för att se så att det som byggts stämmer överens med bygglovstillståndet eller startbeskedet. Byggnadsnämnden bestämmer om det behövs en lägeskontroll, det är inte alltid nödvändigt. En kontrollant skall vara sakkunnig och kan antingen utses av kommunen eller av byggherren.

Byggherren är ansvarig

Den som är ansvarig för att det blir rätt vid byggnationer är byggherren. Även om åtgärder som görs inte kräver tillstånd så är byggherren skyldig att följa de regler som finns. En byggherre behöver inte vara en enskild person utan kan vara en bostadsrättsförening,en statlig myndighet, ett företag, en kommun eller en region.

För att byggnadherren skall göra rätt så behövs det kontrollansvariga. Det är byggnadsherren själv som föreslår dem. Deras namn och personuppgifter skall finnas med i byggtillståndsansökan. Kontrollansvariga måste vara lämpliga för sin uppgift och ha rätt kunskap och erfarenhet inom sitt område. De skall själva kunna styrka detta genom att de är certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Om det saknas kunskapen inom byggherrens egen organisation angående specifika områden såsom energi, kulturvärden, brandskydd, tillgänglighet och ventilation kan byggnadsnämnden kräva att expertis och sakkunniga tas in i byggnadsprojektet utifrån. De sakkunniga som anlitas måste också vara certifierade på ett tillfredsställande sätt.

Bred kompetens inom byggbranschen
1 Dec 2021